Pisa-tutkimuksen tuoreet, itsenäisyyspäivänä julkaistut tulokset kertovat, että vaikka maamme 15-vuotiaat ovat edelleen sekä luonnontieteissä, matematiikassa että lukutaidossa maailman huippua, kuilu sukupuolten, koulujen, niiden oppilaiden ja maamme osien välillä on syventynyt hälyttävän paljon. Perheiden sosiaalisella asemalla on myös suuri vaikutus tuloksiin.

Hyvä lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lukeva ihminen kehittää niin ajattelu-, ongelmanratkaisu-, keskittymis- kuin empatiakykyäänkin ja lisää tietojaan ympäröivästä maailmasta. Lukeminen on kuitenkin vähennyt huomattavasti. On tutkittu, että kodeissa ei lueta enää lapsille samassa määrin kuin ennen, joten päiväkodit ja koulut vastaavat suuresti lukemisharrastuksen herättämisestä ja ylläpidosta. Lukeminen on saanut rinnalleen paljon muita kiehtovia aktiviteetteja, joten siitä olisi nyt tehtävä entistä tärkeämpää ja kiinnostavampaa.

Koulujen kirjastot ovat nyt avainasemassa, ja niitä on ryhdyttävä kehittämään usein epämääräisistä tai olemattomista  kirjavarastoista houkutteleviksi ja toimiviksi tietokeskuksiksi, joita hyödynnetään aktiivisesti kaikessa opetuksessa ja oppiaineiden välisessä yhteistyössä. Myös yleisen kirjaston ja koulukirjastojen yhteistyötä kannattaisi lisätä. Kirjastoammattilaiset voisivat auttaa kouluja paitsi tiedonhaussa ja kirjavinkkauksessa myös koulun oman kirjaston suunnittelussa ja kehittämisessä.

Omat kirjastot ovat erityisen tärkeitä kouluille, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole yleistä kirjastoa. Pisa-tutkimuksessa selvisi, että erot kaupunkien ja maaseutujen oppimistuloksissa ovat isot. Olisikin tärkeää selvittää, miten kirjaston läheisyys selittää oppimistulosten eroja. Onko kaupunkikouluissa paremmat mahdollisuudet käyttää kirjastoa kuin maaseutukouluissa?

Vetoamme päättäjiin: ryhdytään yhdessä pysäyttämään oppimistulosten laskua tarjoamalla kaikille lapsille ja nuorille yhtäläinen pääsy tiedon ja elämysten äärelle koulukirjastojen avulla sekä mahdollistamalla siten lukutaidon kehittäminen.

Vetoamme opettajiin: vaaditaan kouluihin mahdollisuus käyttää kirjastoa luontevana osana opetusta ja luetaan erilaisia tekstejä kaikkien oppiaineiden tunneilla.

Vetoamme huoltajiin: luetaan lapsille ja näytetään lukevan aikuisen mallia.

Sari Hyytiäinen
Puheenjohtaja
Äidinkielen opettajain liitto ry

Arja Kangasharju
Puheenjohtaja
Suomen koulukirjastoyhdistys ry