Koulutuksesta ei voi säästää. Se on maamme arvokkain omaisuus.

Jos ilmaston lämpenemistä ei oteta tosissaan , on turha tavoitella mitään muutakaan.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2019, koska haluan, että Suomessa tehdään inhimillistä politiikkaa. Tahdon palauttaa koulutuksen arvostuksen varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen. Koulutus on tehokkain keino torjua yhteiskunnan ulkopuolelle putoamista. Tahdon vaikuttaa niin, että ympäristöarvot otetaan nykyistä paremmin huomioon kaikessa päätöksenteossa ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi uskalletaan ottaa reiluja askelia. Tahdon toimia niin, että yhteiskuntamme olisi tasa-arvoisempi sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta ja taustasta riippumatta.

1. Tasa-arvoinen koulutus on kaiken pohja, ja sen itseisarvo on tunnustettava.
 • Koulutuksesta ei voi säästää. Se on maamme arvokkain omaisuus.
 • Koulutukselle tulee antaa riittävät resurssit. Valtion osuuksia on nostettava nykyisestä kuopasta, niin että koulutuksenjärjestäjät pystyvät takaamaan laadukkaan koulutustarjonnan. On luovuttava jatkuvasta, työläästä hankerahoituksesta. Koulutuksen on säilyttävä maksuttomana.
 • Kansamme on saatava taas lukemaan! Lukutaidon tason eriytyminen sukupuolen, sosioekonomisen taustan ja asuinpaikan mukaan on pysäytettävä;  hyvä, monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lukemista tulee tukea suunnitelmallisesti korvamerkityin resurssein kunnissa ja kouluissa aivan kuten liikkumistakin (Lukeva koulu, Liikkuva koulu).
 • Koko koulutuksen kenttää  on kehitettävä suunnitelmallisesti – yli hallituskausien. Nyt se on ollut liian poukkoilevaa. Kouluille on annettava työrauha.
 • Varhaiskasvatuksessa on luovuttava subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino tarttua mahdollisiin ongelmiin, jotka ennakoisivat oppimisen esteitä ja koulupudokkuutta. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen on mahdollistettava lasten yksilöllinen huomioiminen. On siirryttävä asteittain kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Esiopetus on laajennettava jo viisivuotiaille.
 • Peruskoulun ja toisen asteen ryhmäkokoja on suitsittava ja luotava niille maksimit. Opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla on oltava mahdollisuus tehdä laadukasta työtä. Oppilaat on kyettävä huomioimaan yksilöinä ja antamaan tarvittava tuki. Opettajien täydennyskoulutuksesta on huolehdittava.
 • On varmistettava, että kaikki saavat toisen asteen tutkinnon.
 • Ammatillisessa koulutuksessa on taattava riittävä lähiopetus; opiskelijoita ei saa jättää oman onnensa nojaan hankkimaan tietoja ja taitoja. Vastuuta ei voi sysätä myöskään työpaikoille. Perustiedot ja -taidot on opittava koulussa ennen työharjoittelua. Yleisaineiden opetuksen on oltava niin laadukasta, että opiskelija on valmistuessaan jatko-opintokykyinen. Emme voi luoda kahden kerroksen väkeä toisen asteen opintojen perusteella.
 • Maahan tulleiden on päästävä nopeasti mukaan koulu- ja työelämään. Kieli- ja kulttuurikoulutuksesta on huolehdittava hyvin; ne ovat olennaisia kotoutumisessa osaksi suomalaista yhteiskuntaa. On turvattava myös mahdollisuus  oman äidinkielen opetukseen. Se tukee kaikkea muuta oppimista.
 • Tutkimuksen riippumattomuus on taattava ja korkeakouluille turvattava perusrahoitus.
 • Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmiin on tartuttava sekä korjaukseen osoitettavalla rahoituksella että uusien rakennusten laatukriteerein.
 • On laadittava kielipoliittiinen toimintaohjelma, jossa huolehditaan kansalliskielten käytöstä yhteiskunnan eri alueilla ja vähemmistökielistä sekä otetaan kantaa englannin kielen käyttöön Suomessa.
2. Ympäristöarvot ja ilmastonmuutoksen torjunta on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa.
 • Jos ilmaston lämpenemistä ei oteta tosissaan ja sen torjumiseen laadita selkeitä askelmerkkejä, on turha tavoitella mitään muutakaan. On uskottava alan asiantuntijoita.
 • Pyritään luopumaan fossiilisista polttoaineista ja turpeen käytöstä vuoteen 2030 mennessä.
 • Ei lisätä metsähakkuiden määrää nykyisestä. Pidetään yllä hiilinieluja ja luonnon monimuotoisuutta metsiä ja soita suojelemalla. Siirrytään avohakkuista jatkuvan kasvatuksen menetelmään.
 • Uusiutuvan energian muotoja ja niihin liittyvää teknologiaa on kehitettävä voimakkaasti.
 • Kotitalouksia on kannustettava ja tuettava esim. laajennetulla kotitalousvähennyksellä aurinkopaneelien ja maalämmön käyttöönottoon. Hyvä tavoite olisi se, että aurinkopaneelit  asennettaisiin uusiin rakennuksiin automaattisesti. Lisätään aurinkopaneeleja julkisiin rakennuksiin.
 • Tarvitaan uutta kaupunkipolitiikkaa: tiiviiden ja viihtyisien kaupunkikeskustojen kehittämistä sekä erikokoisten ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopivien asuntojen suunnittelua sekä autottomia keskusta-alueita.
 • Tarvitaan uutta maatalouspolitiikkaa: luomuviljelyn voimakasta kasvua, tuottamattomien peltojen muuttamista hiilinieluiksi, uusien kasviproteiinia tuottavien lajien viljelyn lisäämistä, uusia, nykyistä järkevämpiä maatalouden tukimuotoja (hehtaariperusteisuudesta tuotantoperusteisuuteen) ja maatalousyrittäjyyden nostamista jälleen kannattavaksi. Omavaraisuus on taattava – emme voi olla tuonnin varassa tulevaisuudessakaan.
 • Kierrätystä on tehostettava. Muovin keräyksestä on tehtävä rutiini.
 • Joukkoliikennettä, erityisesti raideliikennettä, on kehitettävä voimakkaasti. Itärata on elintärkeä Kaakkois- ja Itä-Suomen tulevaisuudelle. Turhaa yksityisautoilua on vähennettävä esimerkiksi tietullein.
 • On rohkaistava ihmisiä päästöttömien ja vähäpäästöisten autojen hankintaan verotuksellisin keinoin. Työsuhdeautojen hankinnassa siirrytään kokonaan päästöttömiin tai vähäpäästöisiin autoihin.
 • On otettava käyttöön lentovero.
 • Uudistetaan kaivoslaki sekä ympäristölle turvallisemmaksi että maamme taloudelle kannattavammaksi.
 • Kasvisruokaa tarjotaan päivittäisenä vaihtoehtona kaikille julkisissa laitoksissa, kuten päiväkodeissa ja kouluissa.
3. Hyvä yhteiskunta on tasa-arvoinen ja hyvä kaikille.
 • Perusturvauudistus on toteutettava. Noin 600 euron perustulo karsisi turhaa tukien hakemista ja byrokratiaa sekä kannustaisi lyhyidenkin työsuhteiden vastaanottamiseen, yrittäjyyteen tai opiskeluun. Perustulokokeilua on laajennettava.
 • Perhevapaauudistus on toteutettava. Lapsella on oltava oikeus molempien vanhempien yhtäläiseen läsnäoloon varhaisina vuosina, joten isille on osoitettava oma kiintiö perhevapaista. Tämä turvaisi naisille nykyistä paremman mahdollisuuden kiinnittyä työelämään ja tasaisi nais- ja miesvaltaisten työpaikkojen kustannuksia.
 • Sukupuolivaikutukset on arvioitava kaikessa päätöksenteossa.
 • Ihmiselle tulee taata oikeus päättää omasta sukupuolestaan, myös muusta sukupuolesta.
 • Sote-uudistuksessa tärkeintä on se, että kaikille turvataan riittävät, hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Alueellinen tasa-arvo on otettava huomioon. Valinnanvapaus ei olisi kaikille yhtäläinen, joten laadukkaat julkiset palvelut on turvattava. KELA-tukia on päivitettävä, jotta otetaan huomioon myös ne, jotka asuvat kauempana sote-palveluista. Yksityisiltä palveluntuottajilta tilattujen palvelujen, kuten hoiva- ja työterveyspalvelujen, laatua on valvottava: tilaajan (maakunnan) tulee teettää työ- ja palvelutyytyväisyyskyselyjä säännöllisesti ja seurata vastauksia sekä reagoida niihin. Laiminlyönnit on sanktioitava. Hoivapalveluihin on laadittava hoitajamitoitus.   

Jos haluat tukea vaalikampanjaani, se onnistuu Vihreiden lahjoituslinkin kautta. Lämmin kiitos tuestasi!

 

Facebook-mainontaa

100 kpl mainosflyereita jaettavaksi

Mainos paikallislehdessä

Mainos bussin kylkeen