Tietoa ei ole koskaan ollut saatavilla niin runsaasti kuin nykyisin; olemme todellisen tiedontulvan alla. Saamme lähes tauotta luettavaksi, kuultavaksi ja katseltavaksi tasoltaan kuitenkin hyvin monenlaista asiaa – niin tutkittua tietoa kuin tiettyihin tarkoitusperiin tuotettua materiaaliakin, jopa suoranaista valemediaa ja roskaa. Kaiken tämän hallitsemiseen tarvitaan  hyvää monilukutaitoa – muuten alistuu häikäilemättömän vallankäytön kohteeksi.

On opittava lähdekriittisyyttä, ja sitähän  opitaan nimenomaan koulussa. Tiedon arvioinnin taidot karttuvat vähitellen tekstien käyttämistä keinoista tiedostuessa. Nykyihmisen on opittava tulkitsemaan ja arvioimaan paitsi perinteisiä tekstejä myös monimuotoisia liikkuvaa kuvaa ja ääntä sisältäviä kokoisuuksia, joihin törmää erityisesti verkossa.

Monipuolinen lukutaito on mahdollistettava kaikille välttämättömänä kansalaistaitona; pelkkä “sisälukutaito” ei riitä. Hyvä, myös vahvan yleissivistyksen takaava, toisen asteen koulutus onkin ulotettava koskemaan kaikkia. Tasa-arvoinen koulutus on nostettava maassamme ansaitsemaansa arvoon ja kaiken perustaksi. Tällä hetkellä liian moni nuori jää sen ulkopuolelle. Kaakkois-Suomessa luvut ovat hälyttävän korkeat.

Maailmassamme on tällä hetkellä erittäin vakavia ongelmia, eivät vähimpinä ilmastonmuutos ja yhteiskunnan eriarvoistuminen. Jotta voimme luottaa hankkimaamme tietoon ja muodostaa sen pohjalta oman näkemyksemme, tiedon tulee olla puolueetonta ja luotettavaa. Siksi tieteen tekemiselle on annettava riittävät resurssit ja sitä on tuettava tasapuolisesti, ei vain esimerkiksi talouden näkökulmasta. Tieteen vapaus turvaa tiedon puolueettomuuden ja koulutus kyvyn hyödyntää sitä.